تماس: 09353132500

تجزیه و تحلیل آماری در انجام پایان نامه

روش های کاربردی تجزیه و تحلیل آماری

با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت های علمی انسانها، روش های جمع آوری اطلاعات، توصیف آنها، تجزیه و تحلیل موضوعات و حتی نحوه ارائه آنها تغییر کرده است. بهتر میتوان گفت که، با پیشرفت علمی انسانها، روش های تحقیق و نتیجه گیری آنها نیز پیشرفت کرده است. یکی از نکات اصولی و حائز اهمیت در فصل تحقیقات در انجام پایان نامه، تجزیه و تحلیل داده هاست. یکی از این روش ها تجزیه و تحلیل آماری است. ما در این مقاله قصد داریم، دانشجویانی که در حال انجام پایان نامه اند را، با روش تجزیه و تحلیل آماری آشنا کنیم.

تجزیه و تحلیل آماری

دانشجویان برای دست یابی به جواب مسئله و تصمیم گیری درباره قبول کردن یا رد کردن فرضیه های ارائه شده، در انجام پایان نامه روشی برای تجزیه و تحلیل نیاز دارند. از آنجایی که هر نوعی از تحقیق روش تحقیق و تجزیه و تحلیل خاص خودش را نیاز دارد. نیاز است تا دانشجویان با انواع روش های تحقیق و تجزیه و تحلیل آشنا شوند.

امروزه بیشتر موضوعات پایان نامه ای دانشجویان جنبه کمی دارند. بنابراین تجزیه و تحلیل آماری ، یکی از بهترین روش های تجزیه و تحلیل تحقیقات پایان نامه است. دانشجویان برای یادگیری و نحوه استفاده از نرم افزار مربوط به تجزیه و تحلیل آماری، بهتر است این مقاله را دنبال کنند.

آماده سازی داده های تحقیق برای تجزیه و تحلیل آماری

داده هایی که در نهایت جمع آوری میشوند. یک سری اعداد و ارقام بدون معنی هستند. دانشجویان باید در ابتدا، داده های آماری را بررسی کنند و سپس با انجام اقداماتی آنها را تجزیه و تحلیل کنند. این اقدامات عبارتند از:

 1. ابتدا داده های در دست خود را مرتب و تنظیم کنید: برای اینکه از کیفیت داده ها، مطمئن شوید قبل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها بهتر است این چند کار را انجام دهید.
 • ابتدا داده های در دسترس را دقیقا جمع آوری کنید و آنها را ثبت کنید.
 • سپس داده هایی که دانشجو خودش جمع آوری کرده را با دقت بررسی کند.
 • اگر اشتباهی مشاهده کردید،آن را اصلاح کنید.
 • تمام داده ها را در یک قالب و با یک فرمت ثبت کنید.
 • اگر سوالاتی بدون پاسخ مانده اند. به آنها جواب دهید.
 • اگر جواب های سوالات با هم مطابقت ندارند. علت را پیدا کنید. سپس پرسشنامه را اصلاح کنید.
 • بعد از انجام کارهای بالا، داده های با کیفیتی را در دسترس دارید. و میتوانید تجزیه و تحلیل آماری را آغاز کنید.
 1. سپس آنها را کد گذاری کنید: برای تجزیه و تحلیل آماری به وسیله نرم افزار، نیاز است تا آنها را به صورت عدد در بیاورید. و آنها را کد گذاری کنید.
 2. در نهایت آنها را سازماندهی کند.: امروزه معمولا تجزیه و تحلیل آماری ، با استفاده از نرم افزار انجام میشود و خیلی کم به طور دستی تحلیل انجام میشود. برای وارد کردن داده ها به صورت کد در نرم افزار، نیاز است که اصول و روش آن را یاد بگیرید.

 

انواع روش های تجزیه و تحلیل آماری

برای بررسی داده ها و تبدیل آنها به اطلاعاتی لازم برای تصمیم گیری، علم آمار گفته میشود. آمار در تجزیه و تحلیل آماری به دو دسته آمار استنباطی و توصیفی تقسیم بندی میشود.

تجزیه و تحلیل آماری و روش آمار توصیفی

پس از جمع آوری داده ها، برای بررسی ماهیت داده ها نیاز است تا از آمار توصیفی در تجزیه و تحلیل آماری داده  ها استفاده کنید.  در این روش میتوانید داده ها را گرد آوری کنید و آنها را خلاصه کنید. آمار توصیفی بهترین روش برای پردازش داده هاست. این روش نمیتواند نتیجه تجزیه و تحلیل را مشخص کند. در واقع آمار توصیفی فقط برای ساده کردن و خلاصه کردن اطلاعات است.

هدف از انجام آمار توصیفی: به منظور بررسی ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان از این روش استفاده میشود. روش های توصیفی مانند: جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و … هدف این روش آمار محاسبه پارامتر های جامعه است.

روش های آمار توصیفی: شاخص کشیدگی، شاخص تمایل مرکزی، شاخص پراکندگی و شاخص چولگی.

شاخص کشیدگی: معیار این شاخص پهن یا جمع شدن شکل است. مانند واریانس و انحراف.

شاخص تمایل مرکزی: چارکها ( صدک ها در مجموعه بزرگتری نسبت به چارک به کار میروند.).  میانه ( عددی که در وسط داده ها قرار دارد.) . نما ( مقداری که بیشترین تکرار را در داده ها دارد.). میانگین( متوسط حساب از یک داده).

شاخص پراکندگی: این شاخص هر پراکندگی که در میان داده ها و نتایج وجود داشته باشد را نشان میدهد.

  روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری

شاخص چولگی: تقارن یا عدم تقارن در مجموعه دیتاها را نشان میدهد. و تقارن همیشه نسبت به میانگین اندازه گیری میشود.

تجزیه و تحلیل آماری و روش آمار استنباطی

تجزیه و تحلیل های آماری که معمولا برای رسیدن به نتیجه استفاده میشود،آمار استنباطی است. در آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل و تفسیر، اطلاعات به دست آمده از آمار مقدماتی پرداخته میشود. با استفاده از این روش میتوانید، از روی مشخصات جامعه را  استنباط کنید.

ویژگی آمار استنباطی:  آمار استنباطی به معنای تطبیق نمونه ها به جامعه است. ضریب اطمینان در این آمار بسیار مهم است. ضریب اطمینان در این روش معمولا ۹۵ درصد است. ممکن است در مواردی ۹۰ درصد یا ۹۹ درصد باشد.

آزمون ها در آمار استنباطی: این آمار ها به دو گروه تقسیم بندی میشود. آزمون های پارامتری و آزمون های ناپارامتری.

 

پارامتری: تجزیه و تحلیل اطلاعات با مقیاس های نسبی و فاصله ای در این دسته انجام میشوند. شاخص های آماری در این روش میانگین و واریانس است. انواع آزمون های پارامتری عبارتند از:

 1. Tتک نمونه
 2. آزمون t وابسته
 3. آزمون t دو نمونه مستقل
 4. تحلیل واریانس چند عاملی
 5. تحلیل واریانس
 6. آزمون t ولچ
 7. آزمون t هتلینگ
 8. تحلیل کوواریانس چند عاملی

ناپارامتری: تجزیه و تحلیل اطلاعات با مقیاس اسمی و رتبه ای در این دسته انجام میشود. شاخص های آماری در این روش میانه و نما است. انواع آزمون های ناپارامتریک عبارتند از:

 • مک نمار
 • ضریب همبستگی اسپیرمن
 • آزمون Q کوکران
 • آزمون تقارن توزیع
 • آزمون میانه
 • فریدمن
 • کروسکال – والیس
 • کولموگروف – اسمیرونف
 • ویلکاکسون
 • آزمون علامت تک نمونه
 • آزمون علامت زوجی

 

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.